openingsuren

Algemene voorwaarden

Algemeen

Behalve bijzondere voorwaarden, die worden vermeld op de voorzijde van de orderbevestiging of van de factuur en voor akkoord ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder worden vermeld. Deze algemene voorwaarden worden aan de klant ter kennis gebracht tesamen met de offerte en/of orderbevestiging en maken er integraal deel van uit.

Offertes / Orderbevestiging

Alle offertes door ons gedaan zijn vrijblijvend en voor ons niet-bindend. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke orderbevestiging van ons. Na de orderbevestiging kunnen de bestellingen door de klant niet gewijzigd of geannuleerd worden dan in onderlinge overeenstemming met ons en met integrale vergoeding van de reeds gemaakte kosten en/of gepresteerde diensten.

Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden onze firma niet. Een vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst, noch tot opschorting of niet-betaling van de overeengekomen prijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door niet-uitvoering of laattijdigheid van de levering in geval van overmacht. Onder overmacht moet begrepen worden de omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbaar waren en zich buiten onze wil voordoen, wanneer deze een ernstige belemmering vormen op de uitvoering van het contract. Deze omstandigheden zijn onder andere: oorlog en oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, materieelbreuk, beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar weer, machinebreuk, ziekte, fouten of vertragingen te wijten aan onze leveranciers, … In ieder geval dient de koper de goederen in ontvangst te nemen op de afgesproken termijn. tenzij anders overeengekomen, bij gebreke waaraan de rechtstreekste en onrechtstreekse kosten dewelke daaruit voortvloeien ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Verzendingen

De leveringen geschieden op ons risico. De kosten die nodig zijn om goederen op verdiepingen te brengen zijn ten laste van de koper (zoals bv. kosten van een ladderlift, …). De klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en zal gehouden zijn alle kosten en schade te vergoeden die zouden ontstaan naar aanleiding van een slechte bereikbaarheid van de plaats van levering. Uitzonderingen moeten steeds gemeld worden op de bestelbon. De klant zal de verkoper hierover op de hoogte brengen in onze verkoopzaal. De koper zorgt er altijd voor dat geparkeerd kan worden met een vrachtauto voor de levering van de goederen. Het aanvragen van parkeerborden is de verantwoordelijkheid van de koper. De goederen die door de koper zelf op zijn verzoek of voor zijn rekening afgehaald worden, reizen op risico van de koper/klant.

Kwaliteit en aanvaarding

De verkoper waarborgt dat de goederen gebruiksklaar zijn en vrij van alle zichtbare en verborgen gebreken. Hij verklaart dat de geleverde goederen corresponderen met wat in de overeenkomst werd bepaald, met de normale eisen van bruikbaarheid. De klant is gehouden de goederen bij inontvangstneming te controleren op hun conformiteit met de overeenkomst en de eventuele gebreken. Na de inontvangstneming van de goederen en de inspectie door de klant op dat ogenblik van de goederen worden geen klachten meer aanvaard voor zichtbare gebreken en/of zichtbare niet-conformiteit. Alle opmerkingen moeten onmiddellijk gemeld worden en op de afleverbon geschreven worden, ook indien de goederen worden afgehaald door de klant zelf of door een door hem aangewezen derde. Klachten van klanten over verborgen niet-conforme levering en/of verborgen gebreken kunnen slechts binnen een termijn van 48 uren na de levering aan ons worden gemeld, ook indien de goederen worden afgehaald door de klant zelf of door een door hem aangewezen derde. Dit schrijven dient tevens een gedetailleerde opsomming van de gebreken en/of het gebrek aan conformiteit te bevatten. Worden niet als gebrek en/of niet-conformiteit beschouwd: het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is, in de sector algemeen aanvaard wordt of eigen is aan de gebruikte materialen. Plooivorming van materialen zoals leder of textiel is mogelijk gebonden aan het bestelde model en kan niet als gebrek beschouwd worden. Een lichte maatafwijking is mogelijk daar het stofferen meestal handmatig gebeurt en kan evenmin als gebrek beschouwd worden. Vlekken of gebruikssporen welke veroorzaakt zijn door de koper wordt niet als gebrek beschouwd.

Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantietermijn zoals opgenomen in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Voor niet-consumenten loopt de garantietermijn gelijk met de termijn waarvoor door onze leveranciers wordt ingestaan. De koper kan zich ten overstaan van Ergofeeling – Ergoform BV niet beroepen op garanties dewelke met derden werden overeengekomen. Deze zijn aan Ergofeeling – Ergoform BV niet tegenstelbaar.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Info en prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen. Alle offertes die door ons worden opgesteld, bevatten slechts richtinggevende prijzen in die zin dat indien zich na de offerte of orderbevestiging en voor de levering wijzigingen van prijsbepalende facturen mochten voordoen, de prijs uit de offerte of orderbevestiging door ons op evenredige wijze kan worden aangepast, zelfs wanneer de kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was. Onder prijsbepalende facturen vallen in elk geval prijsverhogingen als gevolg van verhoging van kosten en/of arbeidsvoorwaarden, van verzekeringspremies, van valuta en/of wisselkoersen, vrachttarieven, materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten of overheidslasten, alsmede al die gevallen waarin externe omstandigheden prijsverhoging veroorzaken. De prijs op de factuur is de definitief te betalen prijs.

Betaling

Een voorschot dient te worden betaald bij de bestelling. De niet-betaling van dit voorschot doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overeenkomst, maar is een reden om de levering te weigeren. De voorschotten worden nooit terugbetaald, doch zijn evenmin beperkend voor het recht op schadevergoeding, ingeval van niet-naleving van de overeenkomst door de koper. De betalingen gebeuren steeds bij levering of volgens afspraak op de orderbevestiging of factuur. De betaling gebeurt contant of door overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE57 0015 1167 0935 BIC GEBABEBB. Alle betalingen geschieden in EURO. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd volgens wettelijke bepalingen, voor concumenten is de eerste aanmaning is vrij van extra kosten. Na niet betaling 14 dagen na eerste aanmaning zijn onderstaande verwijlintresten en schadebeding van toepassing
°Uitstaande schuld van 150 euro à 20 euro 
°Uitstaande schuld tussen 150 euro en 500 euro à 30 euro (vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag) 
°Uitstaande schuld meer dan 500 euro à 65 euro + 5% tot een maximaal bedrag van 2000 euro.
Voor zelfstandige en ondernemingen 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag, doorboven is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlije gerechtkosten verschuldigd met een minimum van €75,-.
Onze firma behoudt zicht het recht voor om verdere leveringen, prestaties of diensten stop te zetten in geval van niet-betaling. Wij behouden ons bij niet-betaling eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte en een vergoeding voor de door onze firma geleden schade te vorderen.

Risico-overdracht en eigendomsvoorbehoud

Het risico van tenietgaan van de gekochte goederen gaat onmiddellijk over op de klant op het ogenblik van de levering. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Ergofeeling - Ergoform bvba zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

Huur of bruikleen

Gehuurde of in bruikleen gegeven goederen blijven steeds eigendom van Ergofeeling – Ergoform bvba. De gebruiker/huurder dient zorg te dragen voor deze goederen en deze in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen aan onze firma. Enige kosten als gevolg van bevuiling of schade veroorzaakt door de gebruiker/huurder zullen worden doorgerekend aan de gebruiker- huurder.

Betwistingen

Voor alle betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, onder toepassing van het Belgische recht.

Webwinkel en herroepingsrecht

De prijsvermelding en info op de webwinkel gebeurt onder alle voorbehoud. Kennelijke vergissingen of fouten in de prijsvermelding, waardoor deze duidelijk niet in overeenstemming is met de werkelijke waarde van het product, binden Ergofeeling – Ergoform bvba niet. Uitsluitend bij een aankoop van één of meerdere goederen uit ons standaardassortiment via onze webwinkel heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Ergoform BV, Gasthuisstraat 16, 2340 Beerse, tel 0032 (0) 14 61 62 00 of via contactformulier) via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post, per fax of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen met opgave van het rekeningnummer waarop u de terugbetaling wenst te ontvangen. U kunt hierbij gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u op onze website vindt onder de rubriek “herroepingsrecht”, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bjivoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping opsturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, dient u de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terug te zenden. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument. Binnen de 14 dagen na de dag waarop wij uw herroepingsbericht hebben ontvangen, vergoeden wij de door u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering). Wij betalen u terug via overschrijving op het door u meegedeelde rekeningnummer, met den verstande dat voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De volgende zaken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (vb. matras); De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken Zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ergofeeling – Ergoform bv geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.