openingsuren

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Formulier voor herroeping

Herroepingsrecht

Uitsluitend bij een aankoop van één of meerdere goederen uit ons standaardassortiment via onze webwinkel heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Ergoform BV, Gasthuisstraat 16, 2340 Beerse, tel 0032 (0) 14 61 62 00) via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post, per fax of via het herroepingsformulier op onze website) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen met opgave van het rekeningnummer waarop u de terugbetaling wenst te ontvangen. U kunt hierbij gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (klik hier), maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping opsturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van het herroepingsrecht

Als u de overeenkomst herroept, dient u de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terug te zenden. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument.

Binnen de 14 dagen na de dag waarop wij uw herroepingsbericht hebben ontvangen, vergoeden wij de door u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering). Wij betalen u terug via overschrijving op het door u meegedeelde rekeningnummer, met den verstande dat voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht producten

De volgende zaken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (vb. matras); De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken Zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ergofeeling – Ergoform bvba geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.